Wednesday, September 15, 2010

Development of Mathematics Thinking (kumpulan 1)

1.0 PENDAHULUAN
Setiap yang hidup mengalami perubahan mengikut proses pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata perubahan sudah berlaku yang melihatkan sifat berlainan daripada peringkat yang terdahulu.
Menurut Crow dan Crow pula, perkembangan merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial. Menurut Karl E. Garrison pula, perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Semua perkembangan, sama ada berbentuk struktur, kemahiran satu siri tingkah laku ataupun keseluruhan sahsiah, adalah mengikut beberapa aturan semula jadi dan sifat-sifat yang sejagat. Secara ringkas, perkembangan boleh disifatkan sebagai pengaliran yang saling berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu dan yang dijangkakan.
Perkembangan mempunyai beberapa ciri-ciri yang boleh dilihat. Antara ciri-ciri
perkembangan yang penting adalah seperti berikut:

• Ia merupakan satu proses perubahan yang berlaku akibat tindakan yang saling berkait
antara perkembangan jasmani dengan pembelajaran.
• Perubahan-perubahan ini adalah dari segi jasmani, emosi, mental dan sosial. Ringkas
kata, perubahan itu bersifat kualitatif.
• Perubahan-perubahan itu adalah dari segi fungsi.
• Proses perkembangan membawa perubahan ke arah sifat-sifat yang sejagat serta
mengikut aturan semula jadi. Contohnya, seseorang kanak- kanak kecil berupaya
meniarap sebelum merangkak, duduk sebelum berdiri dan berjalan sebelum berlari.
• Proses perkembangan berterusan sepanjang hayat seseorang individu
• Perubahan tingkah laku berlaku dalam keadaan yang berterusan dan menerusi peringkat-
peringkat kematangan tertentu.
• Peringkat-peringkat perkembangan membawa perubahan yang menuju ke arah tertentu
serta dijangkakan.
• Perkembangan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. Baka menentukan had
perkembangan manakala persekitaran akan menolong perkembangan mencapai tahap
yang maksimum.


2.0 PERKEMBANGAN KOGNITIF
Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran, pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah, memahami, menganalisa, dan membentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yang dilaluinya. Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. Proses ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanak-kanak. Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang.

Proses kognitif melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berfikir, kemahiran berbahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Aktiviti-aktiviti seperti mengamati dan mengklasifikasi, menghafal sajak atau doa, memecahkan soal-soal matematik, dan menceritakan pengalaman, merupakan proses kognitif dalam perkembangan anak. Dalam konteks ini, kita tidak boleh lari daripada membincangkan teori perkembangan kognitif yang diutarakan oleh Jean Piaget. Beliau berpendapat pemikiran sebagai satu proses yang disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat.

3.0 PERKEMBANGAN AWAL PEMIKIRAN MATEMATIK KANAK-KANAK.
Konsep pembelajaran matematik kini dikonsepkan sebagai sesuatu proses dimana kanak-kanak membina dan membentuk ilmu di dalam bidang matematik dengan memperkaitkan ilmu atau konsep yang sedia ada pada mereka. Ini dapat disokong dengan pandangan yang dikeluarkan oleh NCTM, 1989 yang mengatakan bahawa antara perkara yang perlu diambil kira dalam menggunakan konsep konstruktif dalam pengajaran kanak-kanak ialah konteks pembelajaran, peringkat perkembangan kognitif dan interaksi sosial yang berlaku semasa pembelajaran.
Perkembangan pemikiran kanak-kanak adalah berperingkat-peringkat dan sentiasa disokong oleh pengetahuan sedia ada mereka. Menurut Baroody, 1987, perkembangan kanak-kanak dalam bidang awal matematik atau dalam mengenali angka nombor dan membilang bukan berdasarkan konsep “semua” atau “tiada langsung” (“all-or-nothing”) tetapi lebih berdasarkan kepada konsep perkembangan beransur-ansur yang melibatkan sesuatu penemuan dan pembinaan makna yang lebih mendalam, tentang angka dan konsep-konsep pengiraan. Ini bermakna setiap peringkat umur, kanak-kanak akan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan matematik yang kadangkalanya tanpa disedari oleh orang yang berada di sekitarnya. Pengetahuan yang diperolehi melalui persekitaran dan juga pengalaman harian ini dikenali sebagai pemikiran informal. Kanak-kanak secara amnya belajar konsep-konsep informal daripada ahli keluarga, rakan, TV dan permainan mereka. Pengetahuan informal yang mereka perolehi ini akan mempengaruhi bagaimana mereka belajar dan memahami matematik formal yang mereka akan pelajari di peringkat sekolah secara formal. Pernyataan ini juga selaras dengan kajian yang telah dijalankan oleh Ginsburg (1977), dimana dalam kajiannya beliau mencadangkan bahawa pemikiran informal tentang matematik telah wujud dalam kanak-kanak sejak sangat awal lagi. Manakala menurut Russell & Ginsburg, 1984 pula, sebenarnya kebanyakan kanak-kanak, termasuk mereka yang berasaa daripada keluarga yang miskin, datang ke pra-sekolah dengan serba sedikit pengetahuan informal.
Menurut Baroody, 1987 lagi, tidak kira bagaimana kemahiran, simbol atau konsep matematik diajar di sekolah seseorang kanak-kanak akan mentafsirkan dan cuba menggunakan kemahiran yang formal ini berdasarkan pengetahuan matematik informal yang sedia ada pada mereka.

4.0 PERKEMBANGAN MATEMATIK KANAK-KANAK BERDASARKAN PERINGKAT
PERKEMBANGAN JEAN PIAGET.
Dari zaman Piaget lagi, kajian dalam bidang pemikiran awal kanak-kanak dalam matematik popular dikaji. Kajian-kajian awal telah menunjukkan bahawa perkembangan pemikiran kanak-kanak dalam bidang ini menunjukkan perkembangan yang berperingkat-peringkat, dimana terdapat limitasi yang jelas tentang kemhiran tertentu pada peringkat-peringkat yang tertentu (Piaget, 1952).
Walaubagaimanapun, pengkaji-pengkaji selepasnya mempunyai pandangan yang berlainan tentang kenapa kanak-kanak menunjukkan limitasi tersebut (Donalson,1978). Mereka berpendapat bahawa faktor-faktor lain seperti penggunaan bahasa dan keadaan persekitaran memainkan peranan dalam mempengaruhi limitasi kanak-kanak melakukan beberapa kemahiran yang telah dicadangkan oleh Piaget.
Daripada faktor-faktor yang dinyatakan di atas, maka pembelajaran kanak-kanak di dalam bilik darjah perlu ada keseimbangan antara perkembangan pemikiran secara formal dan kaitannya dengan pemikiran informal.
Rajah 1

Rajah 1 menunjukkan tahap perkembangan kanak-kanak mengikut peringkat umur yang dikemukakan oleh Jean Piaget.
4.1 Tahap Sensorimotor atau deria motor. (dari lahir hingga 2 tahun)

Pada tahap ini, bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan persekitaran. Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa. Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat, menyentuh, dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning), Mussen dan Kagan, 1974.

Sebenarnya pada tahap ini kanak-kanak telah mula menunjukkan pemikiran matematik secara tidak formal yang kadangkalanya tanpa disedari oleh individu yang berada di seklilingnya. Pada tahap ini kanak-kanak telah mula mengenal dan membezakan saiz, bentuk, warna dan juga pattern.

4.2 Tahap praoperasi (2 tahun hingga 7 tahun)

Menurut Piaget, perkembangan yang paling penting ditahap ini ialah penggunaan bahasa. Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan, contoh mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. Namun begitu, dari segi kualiti, pemikiran kanak-kanak masih lagi ditahap yang rendah berbanding dengan orang dewasa. Contohnya pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana, di dunia ini, keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja.

Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku iaitu:

1. Menunjukkan tingkah laku ketara seperti kebolehan mengira.
2. Melalui latihan yang diulang-ulang, rangakain tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjdi skema tingkah laku yang stabil.
3. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku.

Menurut Australian association of Mathematics Teachers and Early Childhood Australia, kanak-kanak pada peringkat ini berupaya untuk menghasilkan idea matematik yang baik dan berguna bagi keadaan semasa dan sebagai tapak asas bagi masa hadapan mereka. Manakala menurut Gelman ,1978 pula kanak-kanak di peringkat pra sekolah lagi telah mempunyai pengetahuan yang baik tentang kuantiti dalam bentuk angka dan membilang objek dengan tepat.

Kanak-kanak yang berumur 4 tahun sangat berminat dalam mengumpul dan menyusun objek dan berfikir bagaimana untuk membuat perbandingan antara objek-objek tersebut. Pada tahap ini mereka mungkin melakukan kesilapan dalam menggunakan istilah contohnya istilah lebih besar digunakan bagi membezakan ukuran lebih panjang.

Kanak-kanak yang berumur 5 tahun pula masih lagi aktif dalam melakukan penerokaan dalam dunia sekeliling dan mereka telah mula menggunakan bahasa yang etul untuk menerangkan fenomena yang diperhatikan.

Manakala semasa berumur 6 tahun kanak-kanak mampu melakukan:
1. Operasi matematik menggunakan symbol dan lebih sistematik
2. Memahami sebab dan akibat
3. Memahami pendapat yang berbeza
4. Menukarkan pemikiran mereka ke dalam bentuk aktiviti mental.
Sebagai contoh, pada tahap ini mereka mampu untuk mencerakinkan 6 kepada 5 dan 1. Mereka juga dapat mengaitkan 2 + 5 = 7 dengan 5 + 2 = 7.

Seterusnya pada peringkat umur 7 tahun kanak-kanak adalah lebih reflektif. Dimana pada peringkat ini, mereka dapat:
1. Membentuk struktur
2. Mampu memahami ruang dan kuantiti
3. Menguasai asas penambahan dan penolakan
4. Mampu memberi alasan secara matematik
5. Bermula tahap penyelesaian masalah.

Daripada pelbagai teori dan kajian yang telah dijalankan, ini menunjukkan bahawa setiap peringkat kanak-kanak akan menunjukkan perkembangan yang berbeza. Tingkah laku dan pengamatan terhadap objek secara informal dapat menunjukkan perkembangan yang berbeza pada setiap kanak-kanak. Oleh itu perbezaan perkembangan pemikiran bagi kanak-kanak lebih berdasarkan kepada pengalaman harian mereka. Kanak-kanak yang merasai lebih pendededahan dapat menunjukkan perkembangan pemikiran yang lebih baik jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang kurang mendapat pendedahan.4.3 Tahap Operasi Konkrit
Menurut Jean Piaget, kanak-kanak yang berusia di antara umur tujuh hingga sebelas tahun digolongkan di dalam tahap operasi konkrit. Pada tahap ketiga ini, tahap pemikiran kanak-kanak adalah terarah kepada bahan-bahan maujud atau konkrit. Kanak-kanak yang berada pada tahap ini umumnya berada di peringkat pembelajaran sekolah rendah. Mereka telah memahami operasi logik dengan bantuan alat bantu mengajar yang konkrit. Kemampuan ini terwujud dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasikan dan serasi serta mampu melihat suatu objek dari sudut pandang yang berbeza secara objek.

Rajah 2
Rajah di atas menunjukkan peratusan pelajar mengikut tahap perkembangan. Kajian tersebut telah dibuat oleh Jean Piaget bagi melihat tahap perkemabangan yang berlaku bagi peringkat umur 5 hingga 14 tahun. Namun, telah dinyatakan juga bahawa tahap perkembangan di atas hanya akan berlaku jika kanak-kanak tersebut mendapat pendedahan pemikiran bagi seorang kanak-kanak yang normal.
Pemikiran kanak-kanak diterjemahkan melalui logik tetapi terhad. Mereka juga mampu untuk memanipulasi simbol yang sistematik berkait dengan objek yang konkrit. Keupayaan mereka untuk memahami konsep dan hipotesis yang mudah. Namun, tanpa objek fizikal di hadapan mereka, kanak-kanak pada tahap ini masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat logik. Kanak-kanak mampu untuk mengenali sifat-sifat sesuatu nombor dan simbol operasi dengan bantuan bahan konkrit.
Smith (1998) memberikan contoh dalam satu situasi. Sekumpulan kanak-kanak diberikan tiga boneka dengan warna rambut yang berlainan iaitu Edith, Suzan dan Lily. Mereka tidak mempunyai kesulitan untuk mengenalpasti boneka yang berambut paling gelap. Namun, ketika diberi pertanyaan,tanpa berpandukan boneka, “Rambut Edith lebih terang daripada rambut Lily. Rambut siapakah yang paling gelap?”, kanak-kanak tersebut mempunyai kesukaran untuk membuat justifikasi tanpa terdapat bahan konkrit dihadapannya. Smith membuat kesimpulan bahawa kanak-kanak dapat memahami simbol-simbol matematik tetapi belum dapat berhadapan dengan hal-hal yang bersifat abstrak.
Kanak-kanak ini juga membina fleksibiliti nombor di mana mereka dapat menghasilkan pelbagai strategi pengiraan dalam operasi penambahan dan penolakkan. Mereka juga mampu berfikir secara songsang. Keadaan ini membolehkan pemahaman bahawa operasi penolakkan adalah pembalikkan bagi operasi penambahan. Di dalam permasalahan 100 - 70, seorang budak mampu berfikir secara menyeluruh jika anggapannya 100 adalah keseluruhan dan 70 adalah sebahagian daripada 100. Maka, pernyataan 70 + ? = 100 adalah benar.
4.3.1 Pemikiran Matematik dalam Algebra
Aritmetik dan algebra secara lahiriahnya tidak boleh dipisahkan. Namun, dasar kurikulum matematik tradisional di U.S. telah memisahkan dua komponen ini. Menurut professor Thomas Carpenter, dasar ini menyebabkan tahap pemikiran matematik pelajar akan terbantut. Beliau juga menyatakan jika keadaan ini berlaku, pelajar akan menghadapi masalah mempelajari algebra pada peringkat seterusnya. Pelajar di peringkat sekolah rendah mampu melakukan sesi perbincangan yang bermakna tentang pembuktian konsep matematik. Perkembangan pemikiran mereka dalam algebra menggambarkan keupayaan mereka untuk menjana, mewakilkan dan membuat justifikasi generalisasi terhadap asas aritmetik.
Para penyelidik yang diketuai oleh Tom Carpenter dari National Center for Improving Student Learning and Achievement in Mathematics and Science (NCISLA) telah membuat kajian tentang pemikiran matematik murid di sekolah rendah dalam bidang algebra. Mereka telah mendapati murid-murid yang dilatih untuk membuat generalisasi terhadap pemahaman matematik mereka mampu menjana idea mereka dengan lebih kreatif.
Mereka menyatakan bahawa budaya mengeneralisasikan konsep matematik perlu dipupuk dalam jangka masa yang panjang. Kesukaran murid dalam menyatakan pemikiran mereka dalam menyelesaikan permasalahan matematik dapat dibantu dengan menterjemahkannya
dalam bentuk simbol-simbol. Contoh mudah yang boleh dibuat adalah tentang pemahaman penukaran susunan nombor-nombor dalam satu pengiraan melibatkan operasi tambah. Untuk semua nombor a dan b maka a + b = b + a.
Contoh lain adalah penggunaan pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’ untuk sesuatu aritmetik. Katakan 0 + 869 = 869. Selepas satu sesi perbincangan maka dapat disimpulkan baahwa sifar yang ditolak daripada sebarang nombor akan menghasilakn nombor yang sama. Kaedah generalisasi ini dapat mengubah persepsi murid terhadap sesuatu simbol. Sebagai contoh, murid tidak akan lagi melihat simbol ‘=’ adalah simbol sama dengan semata-mata. Sebaliknya, mereka akan melihat simbol tersebut sebagai suatu perwakilan tentang satu perhubungan.

4.3.2 Kajian Pemikiran Kreatif Matematik
Maulfry Worthington dan Elizabeth Carruthers telah menghasilkan kajian tentang pemikiran kreatif matematik di kalangan kanak-kanak sekolah rendah. Mereka menerokai pemikiran matematik melalui penggunaan grafik iaitu secara penulisan atau pun lukisan. Keadaan tercetus kerana dianggapkan bahawa penulisan bahasa Matematik adalah seperti suatu bahasa asing bagi seseorang kanak-kanak untuk dipelajari. Maka dari sini, muncul istilah ‘Bi-numerate’ yang bermakna eksplotasi rasa dan pemahaman simbol matematik yang bermakna. Ia juga didefinisikan sebagai penghasilan kaedah pengiraan secara kendiri tanpa mengikut kaedah formal.
Di dalam salah satu kajian Worthington dan Carruthers, mereka mendapati pemikiran matematik bagi setiap individu adalah pelbagai dan unik. Kajian mereka yang dinamakan Frances and The Train membuktikan pernyataan mereka ini.
Di dalam kajian tersebut, sekumpulan murid-murid Tahun 1 telah dibawa ke satu tempat yang menuntut mereka untuk menaiki keretapi . Semasa perjalanan pulang, seorang daripada mereka menyatakan satu pernyataan bahawa kemungkinan terdapat ribuan tempat duduk keretapi di dalam gerabak tersebut. Persoalan ini telah dibincangan dalam sesi kelas seterusnya. Persoalannya adalah terdapat 75 kerusi dan 7 gerabak keretapi. Kanak-kanak tersebut akan cuba untuk mencari jumlah kerusi yang terdapat di dalam kesemua gerabak keretapi itu. Mereka boleh menggunakan pelbagai cara dengan kaedah sendiri.

Rajah 3 : Lukisan Frances
Salah seorang daripada mereka bernama Frances melukiskan 76 buah kerusi di dalam satu kertas kosong seperti yang ditunjukkan di Rajah 2. Setelah mengira semula, didapati, dia telah melukis satu kerusi yang lebih. Dia telah memangkah satu kerusi untuk menjadikan 75 buah kerusi. Para pengkaji tidak mengharapkan Frances untuk memikirkan 75 x 7 secara kendiri maka dia telah dibantu dengan persoalan bahawa terdapat 7 gerebak semuanya. Frances telah mencadangkan agar lukisannya dibuat 7 salinan menggunakan mesin fotokopi. Maka dari situ akan terhasil jumlah kerusi di dalam semua gerabak keretapi tersebut. Kesimpulan yang dibuat daripada kajian ini adalah Frances telah membuat satu generalisasi tentang pernyataan masalah tersebut melalui kaedah penambahan berulangan.

4.4 Tahap Operasi Formal (11 tahun hingga dewasa)
Pada tahap keempat dalam teori kognitif Piaget ialah tahap operasi formal umur 11 tahun ke atas. Pada tahap ini Piaget menyatakan bahawa perkembangan kecerdasan kognitif manusia telah sampai ke tahap maksima. Pemikiran dan penghuraian pendapat individu pada tahap ini dikatakan lebih baik dan nyata. mereka dikatakan mampu membuat keputusan dan telah dapat membuat hipotesis melalui pemerhatian. Individu telah mula mencari jalan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan rasional dan lebih bersifat sistematik.
Piaget menyatakan kaum remaja dapat berfikir secara abstrak iaitu mereka dapat menyelesaikan masalah matematik yang melibatkan perwakilan abstrak contoh:
- 4x + x = 10
Pada peringkat ini juga mereka boleh berfikir secara sistematik untuk memberi beberapa kemungkinan penyelesaian . Boleh membuat hipotesis dan mencari alternatif penyelesaian masalah. Pada tahap ini juga, pemikiran baru dihasilkan iaitu berbentuk abstrak, formal dan logik. Walaupun pemikiran pada operasi tahap formal bermula semasa zaman remaja, pemikiran sebegini kadangkala jarang digunakan (Burbulus & Linn 1988). Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif, dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. Remaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak, mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik.

4.4.1 Kemahiran Matematik Informal Dan Formal Kanak-Kanak.

Peringkat awal pemerolehan kemahiran matematik adalah penting, kerana ini akan mempengaruhi persepsi dan sikap kanak-kanak terhadap pembelajaran matematik sepanjang hayat mereka ( Renga & Dalla 1992). Ilmu awal dalam bidang matematik juga memainkan peranan dalam bagaimana seseorang membina dan memperolehi ilmu matematik pada masa hadapan. Ginsburg (1977) dalam kajiannya telah mencadangkan bahawa pemikiran informal tentang matematik telah wujud dalam kanak-kanak sejak sangat awal lagi. Sebenarnya , kebanyakan kanak-kanak, termasuk mereka yang berasal daripada keluarga yang miskin, datang ke pra-sekolah dengan serba sedikit kemahiran informal (Russell & Ginsburg, 1984). Kanak-kanak prasekolah ini secara amnya belajar konsep-konsep informal dari ahli keluarga, rakan, TV dan permainan mereka. Pengetahuan informal yang mereka bawa ini akan mempengaruhi bagaimana mereka belajar dan memahami matematik formal yang mereka akan pelajari di peringkat sekolah secara formal. Dalam bukunya, Children’s Mathematical Thinking: A developmental Framework For Preschool, Primary and Special Education Teachers, Baroody (1987) menyatakan bahawa tidak kira bagaimana kemahiran, simbol atau konsep matematik diajar di sekolah seseorang kanak-kanak akan mentafsirkan dan cuba menggunakan kemahiran yang formal ini berdasarkan pengetahuaan matematik informal yang sedia ada pada mereka. Kajian antara budaya menunjukkan bahawa terdapat banyak persamaan antara bagaimana kanak-kanak dari budaya yang berbeza belajar membilang dan mengira (Ginsburg & Baron, 1992). Kajian secara am (Klein & Starkey, 1988) dari berbagai budaya dan negara, termasuk mereka yang berpendidikan, tidak berpendidikan, kaya dan miskin menunjukkan persamaan dari segi perkembangan pemikiran informal tentang matematik. Ini termasuk mencampur dua nombor secara informal, sistem menyebut nombor dan membilang angka. Kajian yang dijalankan oleh Ginsburg & Russell (1981) mendapati bahawa strategi yang digunakan oleh kanak-kanak di Afrika adalah sama dengan strategi yang digunakan oleh kanak-kanak di Amerika. Dapatan kajian yang dijalankan di Brazil pula menunjukkan bahawa kanak-kanak yang tidak bersekolah dan bekerja di tepi jalan, menunjukkan perkembangan pemikiran yang efektif dalam pengiraan secara mental tentang angka-angka.

Sekolah adalah adalah sesuatu institusi yang dibangunkan untuk mengajar dan menilai kanak-kanak ke atas "kearifan sosial". Salah satu bentuk "kearifan sosial" ini adalah dalam bentuk pendidikan formal matematik. Bentuk formal matematik yang diajar dalam sekolah adalah dalam bentuk tulisan, disusun mengikut peraturan yang tertentu, mengandung bahan-bahan yang didefinisikan secara konvensional dan dipersetujui serta diorganisasi secara jelas. Matematik formal adalah apa yang dimaksudkan dengan " sistem saintifik" oleh Vygotsky dalam bukunya "Thought and Language"(1968). Pengetahuan informal kanak-kanak pula adalah sistem yang spontan, melibatkan kebolehan mengetahui sesuatu tanpa berfikir, melibatkan emosi, tidak ternyata secara jelas dan sangat berkait dengan kejadian dalam kehidupan mereka.

Faktor-faktor di atas menyebabkan berlakunya konflik antara pengetahuan informal yang dibawa oleh kanak-kanak dengan pengetahuan formal yang diajar di sekolah. Walaupun kita sebagai seorang dewasa melihat kegunaan matematik dalam kehidupan, kita tidak boleh membuat tanggapan yang sama bagi pihak kanak-kanak. Adalah salah kalau kita membuat tanggapan yang kanak-kanak akan belajar matematik tanpa mengambilkira bagaimana persembahannya atau cara perngajarannya. Kanak-kanak perlu membina atau mengkonstruk pengetahuan mereka sendiri. Cara ini akan menolong kanak-kanak memahami dan menggunakan kemahiran matematik dalam konteks bilik darjah dan di luar bilik darjah.

4.4.2 Pembinaan dan Perkembangan Pengetahuan Matematik dalam Minda Pelajar.

Seperti yang dicadangkan oleh Piaget " untuk memahami perlu ada rekaan --- "to understand is to invent" (Kamii, 1985). Pengetahuan matematik formal tidak boleh dipaksa ke atas kanak-kanak tetapi perlu dipersembahkan kepada kanak-kanak dalam bentuk yang
menolong kanak-kanak itu mecipta sesuatu yang menjadi kepunyaannya (Saunders, 1992). Pelajar tidak dianggap sebagai tin kosong yang perlu diisikan dengan pengetahuan yang disalurkan dari guru-guru di sekolah. Pelajar mempunyai kebolehan dari segi kognisi dalam mengadaptasikan diri dan mengubahsuaikan pengetahuan yang diperolehi dalam membina sesuatu pengetahuan yang baru. Kajiankajian di atas menekankan akan perlunya membawa konsep konstrutivism dalam bilik darjah di sekolah-sekolah.

Kajian yang dijalankan ke atas kanak-kanak di tadika oleh Baroody & Ginsburg (1990), menunjukkan bahawa kanak-kanak sendiri membina pengetahuan matematik yang tidak formal sebelum mereka mengikuti kelas formal di sekolah. Hasil kajian ini boleh kita lihat dalam aktiviti harian kanak-kanak yang belum mengikuti pendidikan formal. Semasa bermain, kanak-kanak dalam golongan ini selalunya bersua dengan istilah-istilah matematik seperti ‘lebih tinggi’, ‘lebih rendah’, ‘segitiga’, ‘bulat’, ‘dua’, ‘tiga’, dan sebagainya. Proses-proses pembelajaran yang tidak formal tentang pengetahuan matematik, seperti ukuran, ruang, bentuk geometri, dapat dikatakan berlaku dalam situasi sedemikian.

4.4.3 Komunikasi melalui interaksi Sosial dalam membina memperkembangan pengetahuan Matematik.

Komunikasi melalui interaksi sosial berperanan penting dalam membina pengetahuan matematik dalam minda pelajar. Interaksi sosial sebenarnya merupakan salah satu ciri persekitaran semula jadi yang dialami oleh individu-individu yang normal. Bermula dari peringkat awal persekolahan lagi, guru harus mewujudkan komunikasi yang berbentuk interaksi sosial dalaman kalangan pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Dengan berbuat sedemikian guru dapat membantu kanak-kanak yang mulai mengikuti pendidikan formal ini memperlengkapkan serta memperbaiki pengetahuan matematik yang tidak formal yang telah terbina sebelum ini.

Mengikut Ginsburg & Baron (1993), satu pendekatan yang dikatakan berguna haruslah yang boleh merangsangkan, secara spontan, minat dan penglibatan kanak-kanak dalam persekitaran yang semula jadi dan menolong mereka memperkembangkan dan melengkapi pengetahuan matematik tidak formal itu. Oleh yang demikian, interaksi sosial di antara guru dan pelajar, pelajar dan pelajar, secara individu atau berkumpulan kecil merupakan salah satu proses komunikasi yang harus diwujudkan dalam bilik darjah bagi pengajaran dan pembelajaran matematik.

Dalam pembelajaran matematik, cara-cara untuk berkomunikasi idea-idea matematik melalui interaksi sosial ialah melukis atau menulis perwakilan, bercakap, menanya, memberi komen, mengkritik, membukti, memberi penjelasan, memberi pendapat, mendengar dan sebagainya. Mengikut NCTM (1989), perwakilan melibatkan perterjemahan satu masalah atau idea kepada satu bentuk yang baru, yang selalunya melibatkan gambarajah, simbol, tatatanda. Manakala apabila kanak-kanak dalam kumpulan kecil berbincang dan menyelesaikan masalah, mereka boleh mengaitkan bahan yang mereka tahu dengan istilah matematik yang mungkin mereka tidak biasa lihat atau dengar. Mengikut teori psikologi, kanak-kanak mempunyai sifat yang aktif dan suka bergaul, yang mana mendorong kanak-kanak berkomunikasi dengan orang lain. Dengan berkomunikasi, kanak-kanak berpeluang menjelaskan pemikiran dan mempertajamkan pemikiran mereka. Aktiviti seperti menerokai, menyiasat, menghuraikan dan menerangkan idea matematik mempromosikan komunikasi. Soalan berbentuk penyiasatan dan bimbingan boleh menggalakkan kanak-kanak berfikir dan menerangkan pemikiran mereka secara lisan atau bertulis, membolehkan mereka lebih memahami idea-idea yang mereka sampaikan, seperti yang dikemukakan oleh NCTM (1989:24),

Perbualan berikut adalah di antara seorang kanak-kanak tadika dengan gurunya setelah guru itu mengajar tentang konsep 'olahan tolak' dan perwakilan simbolnya. Kanak-kanak itu di tanya oleh gurunya apa yang beliau faham dengan " 6 - 2 = 4 ":
Guru : "Apa yang anda faham dengan "6 - 2 = 4"? Cuba anda bercerita."
Kanak-kanak :" ...Oh, mula-mula saya ada enam biji gula-gula, lepas itu saya makan
dua biji. Jadi saya masih ada empat biji lagi. ..."
Daripada perbualan ini seseorang guru itu boleh melihat bagaimana kanak-kanak 'mengkonkritkan' simbol yang abstrak ke dalam makna yang sesuai dengan pengalamannya.

Seterusnya, salah seorang ahli konstruktivisme, Von Glasersfeld (1990) berpendapat bahawa pengetahuan matematik bukanlah dibina secara terasing dari perkara-perkara lain. Setiap abstraksi yang dibuat oleh individu, ke atas perkara yang berkaitan dengan pengalaman, adalah terkawal oleh interaksi sosial dan kolaborasi dan komunikasi yang dibuat olehnya dengan ahli kumpulannya yang mana beliau dibesarkan bersama. Tiada individu boleh mengelakkan daripada mewujudkan persesuaian yang berkaitan dengan domain persetujuan persekitaran sosial. Domain persetujuan yang perlu dipenuhi oleh seseorang individu itu ialah ahli-ahli matematik, guru dan orang dewasa yang lain.

Dalam kehidupan harian, kita sentiasa dikehendaki membuat rundingan dalam mengatasi masalah. Tujuan rundingan adalah untuk mencapai persetujuan di antara dua pihak atau lebih dalam proses interaksi sosial. Jadi, kemahiran membuat rundingan perlu dikuasai oleh pelajar-pelajar sebelum mereka meninggalkan sekolah. Untuk menghasilkan rundingan yang menyakinkan orang lain, seseorang itu haruslah mengumpulkan sebarang maklumat yang berkenaan dan membentuk hujah-hujah yang sesuai. Contoh berikut mengilustrasikan satu proses rundingan di dalam situasi pengajaran dan pembelajaran matematik di bilik darjah.
Guru :"Bolehkah anda tolong cikgu kira jawapan bagi 240 x 22 ?"
(Selepas lebih kurang 30 saat)
Pelajar A :" Cikgu, jawapannya ialah 5280."
Pelajar-pelajar lain :"Cepatnya engkau kira! Betul tak jawapan anda itu?"
Guru :"Boleh anda tunjukkan penyelesaiannya? "
Pelajar A :"Boleh! " (Lihat penyelesaian berikut yang ditulis olehnya.)
240 x 22 = 4800 + 480 = 240 x 20 diikuti dengan 240 x 2 = 5280
Pelajar-pelajar lain :"Betullah jawapannya. Oh, macam ini rupanya!"

Dalam situasi ini, penyelesaian yang ditunjukkan oleh pelajar A adalah berlainan dengan yang lazim dilakukan oleh pelajar lain. Namun, pelajar A dapat merundingcarakan penyelesaiannya untuk diterima oleh kawan sebayanya dengan mengemukakan hujah-hujah yang logik untuk mempertahankan penyelesaiannya.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran seperti di atas, seseorang itu (pelajar-pelajar lain) akan membina atau menyusun semula pengetahuan yang baru diperolehi dengan yang sedia ada dan membentuk pengetahuan yang baru. Proses komunikasi melalui interaksi sosial dalam pembelajaran matematik memerlukan pelajar membuat perundingan yang mana membolehkan pengetahuan matematik dibina dan perkembangkan dalam mindanya.

Mengikut Blumer (1969) dan Bauersfeld (1988), peluang-peluang bagi kanak-kanak membina pengetahuan matematik wujud apabila mereka berinteraksi dengan guru dan rakan sebayanya. Pembinaan matematik yang dihasilkan oleh kanak-kanak dikatakan bukan wujud secara tersendiri. Sebaliknya, pembinaan-pembinaan itu terkawal oleh kewajipan masing-masing untuk membentuk interpretasi yang boleh disesuaikan dengan pembinaan ahli dalam komuniti bilik darjah.


5.0 KESIMPULAN

Pengetahuan asas yang kuat dalam bidang matematik adalah penting dalam masyarakat kita yang menuju ke arah sebuah negara maju yang berteraskan Sains dan Teknologi. Pelajar-pelajar kita perlu mempunyai kefahaman yang kuat terhadap konsep-konsep matematik asas yang akan membolehkan mereka melanjutkan pelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. Bagi menjamin masa depan negara, kitaperlu mengkaji semula dan menggunakan pendekatan yang lebih berkesan dalam mengajar kanak-kanak asas pemikiran tentang matematik dari peringkat awal persekolahan.

Wednesday, June 23, 2010

When Children Learn Mathematics

When Children Learn Math Best

Children learn math best when they do so in “real world” situations, i.e., when they are using math to solve a real problem. That is why math games are an excellent method for children to learn math. Children are practicing the basics in a real world way. And, since the games are fun, children don’t even realize that they are practicing learning.

It's true that children learn a lot from things they are interested in. That Pokemon story or Harry Potter book, is helping develop their comprehension, vocabulary and many other literacy skills. This can also be true for children with learning disabilities.

Make sure your child can correctly write numerals. Even when children can count sequentially, they may have difficulties evidenced by reversing of numerals. Taking their hand in yours and tracing large numerals helps very much. Use a large, flat surface. Let your child get the "feet" of the shape. Try doing it with your child's eyes closed. Say the numeral as you trace it with him.

Before and after games, with numbers, are helpful for math understanding. First, know how far your child can sequentially count. Then ask, "What number comes after ?" and "What number comes just before. . . ?" This skill is critical for understanding both addition and subtraction.

Use numbers in a practical way around the house. "Susie, bring three forks to the table please;" or "Billy, will you give your dad five nails?" This gives children the opportunity to count in a realistic setting and to see, over and over again, that numerals in a problem at school represent real quantities. Use this activity in as many ways as you can.

Board games, which involve tossing of dice or spinning that result in a number of moves across a board, are excellent ways to develop sequential math understanding. These games are particularly helpful if there are backward moves as "penalties" in the game. You can even let your child make his own game by using a large sheet of construction paper. Dominoes are a good math activity because, besides being a game, the matching of numbers (in the simple form of the game) is required. Children see the dots, can orally name them, and then can make the correct match.

If numeral reversals continue, help your child with the understanding Of "left" and "right" on his own body. Play games like "Loobie-Loo" that require moving one side of the body or the other. The awareness of left and right also affects letter reversals as well.

Keeping score on games played at home. There are any number of activities that children can do at home winch require tallying. Mom and Dad might play a game, and the child can record points by using the style of clustering four straight (upright) lines with the fifth running diagonally. Then, he can figure the totals by counting by fives.

Give your child loads of opportunities to estimate space. This can be a family game if the conditions for involving other children are satisfactory. "How long do you suppose that table is?" Then it can be measured with a ruler or yardstick. The exact number of inches or feet is not critical. The question can be phrased so that the number of lengths is the critical factor. For example, "How many times would this ruler go across that table? You guess and I'll guess. Then we'll measure it. " You can practice estimating the distance across a room or up a wall, for example, in handprints, footsteps, paces, etc.

Measuring wall. Every home should have one wall that is used for keeping track of growth. Measure your child frequently and date each entry directly on the wall. Let him see how much he has grown as you measure him every month or every three months.

The same thing can be done with plants. There are many bulb plants that grow quickly in a pot or jar. Put a ruler beside the container and let your child record the amount of growth each day. He can, keep a chart, with your help, to determine the daily growth.Why is it important for my child to learn math?

Math skills are important to a child’s success – both at school and in everyday life. Understanding math also builds confidence and opens the door to a range of career options.

* In our everyday lives, understanding math enables us to:
* manage time and money, and handle everyday situations that involve numbers (for example, calculate how much time we need to get to work, how much food we need in order to feed our families, and how much money that food will cost);
* understand patterns in the world around us and make predictions based on patterns (for example, predict traffic patterns to decide on the best time to travel);
* solve problems and make sound decisions;
* explain how we solved a problem and why we made a particular decision;
* use technology (for example, calculators and computers) to help solve problems.How will my child learn math?

Children learn math best through activities that encourage them to:

* explore;
* think about what they are exploring;
* solve problems using information they have gathered themselves;
* explain how they reached their solutions.

Children learn easily when they can connect math concepts and procedures to their own experience. By using common household objects (such as measuring cups and spoons in the kitchen) and observing everyday events (such as weather patterns over the course of a week), they can "see" the ideas that are being taught.

An important part of learning math is learning how to solve problems. Children are encouraged to use trial and error to develop their ability to reason and to learn how to go about problem solving. They learn that there may be more than one way to solve a problem and more than one answer. They also learn to express themselves clearly as they explain their solutions.

At school, children learn the concepts and skills identified for each grade in the Ontario mathematics curriculum in five major areas, or strands, of mathematics. The names of the five strands are: Number Sense and Numeration, Measurement, Geometry and Spatial Sense, Patterning and Algebra, and Data Management and Probability. You will see these strand names on your child’s report card. The activities in this guide are connected with the different strands of the curriculum.

What tips can I use to help my child?

* Be positive about math!
* Let your child know that everyone can learn math.
* Let your child know that you think math is important and fun.
* Point out the ways in which different family members use math in their jobs.
* Be positive about your own math abilities. Try to avoid saying "I was never good at math" or "I never liked math".
* Encourage your child to be persistent if a problem seems difficult.
* Praise your child when he or she makes an effort, and share in the excitement when he or she solves a problem or understands something for the first time.

Make math part of your child’s day.

* Point out to your child the many ways in which math is used in everyday activities.
* Encourage your child to tell or show you how he or she uses math in everyday life.
* Include your child in everyday activities that involve math – making purchases, measuring ingredients, counting out plates and utensils for dinner.
* Play games and do puzzles with your child that involve math.
They may focus on direction or time, logic and reasoning, sorting, or estimating.
* Do math problems with your child for fun.
* In addition to math tools, such as a ruler and a calculator, use handy household objects, such as a measuring cup and containers of various shapes and sizes, when doing math with your child.

Encourage your child to give explanations

* When your child is trying to solve a problem, ask what he or she is thinking. If your child seems puzzled, ask him or her to tell you what doesn't make sense. (Talking about their ideas and how they reach solutions helps children learn to reason mathematically.)
* Suggest that your child act out a problem to solve it. Have your child show how he or she reached a conclusion by drawing pictures and moving objects as well as by using words.
* Treat errors as opportunities to help your child learn something new.

What math activities can I do with my child?

1. Understanding Numbers

Numbers are used to describe quantities, to count, and to add, subtract, multiply, and divide. Understanding numbers and knowing how to combine them to solve problems helps us in all areas of math.

Count everything! Count toys, kitchen utensils, and items of clothing as they come out of the dryer. Help your child count by pointing to and moving the objects as you say each number out loud. Count forwards and backwards from different starting places. Use household items to practise adding, subtracting, multiplying, and dividing.

Sing counting songs and read counting books. Every culture has counting songs, such as "One, Two, Buckle My Shoe" and "Ten Little Monkeys", which make learning to count – both forwards and backwards – fun for children. Counting books also capture children’s imagination, by using pictures of interesting things to count and to add.

Discover the many ways in which numbers are used inside and outside your home. Take your child on a "number hunt" in your home or neighbourhood. Point out how numbers are used on the television set, the microwave, and the telephone. Spot numbers in books and newspapers. Look for numbers on signs in your neighbourhood. Encourage your child to tell you whenever he or she discovers a new way in which numbers are used.

Ask your child to help you solve everyday number problems. "We need six tomatoes to make our sauce for dinner, and we have only two. How many more do we need to buy?" "You have two pillows in your room and your sister has two pillows in her room. How many pillowcases do I need to wash?" "Two guests are coming to eat dinner with us. How many plates will we need?"

Practise "skip counting". Together, count by 2’s and 5’s. Ask your child how far he or she can count by 10’s. Roll two dice, one to determine a starting number and the other to determine the counting interval. Ask your child to try counting backwards from 10, 20, or even 100.

Make up games using dice and playing cards. Try rolling dice and adding or multiplying the numbers that come up. Add up the totals until you reach a target number, like 100. Play the game backwards to practise subtraction.

Play "Broken Calculator". Pretend that the number 8 key on the calculator is broken. Without it, how can you make the number 18 appear on the screen? (Sample answers: 20 – 2, 15 + 3). Ask other questions using different "broken" keys.2. Understanding Measurements

We use measurements to determine the height, length, and width of objects, as well as the area they cover, the volume they hold, and other characteristics. We measure time and money. Developing the ability to estimate and to measure accurately takes time and practice.

Measure items found around the house. Have your child find objects that are longer or shorter than a shoe or a string or a ruler. Together, use a shoe to measure the length of a floor mat. Fill different containers with sand in a sandbox or with water in the bath, and see which containers hold more and which hold less.

Estimate everything! Estimate the number of steps from your front door to the edge of your yard, then walk with your child to find out how many there really are, counting steps as you go. Estimate how many bags of milk your family will need for the week. At the end of the week, count up the number of bags you actually used. Estimate the time needed for a trip. If the trip is expected to take 25 minutes, when do you have to leave? Have your child count the number of stars he or she can draw in a minute. Ask if the total is more or less than your child thought it would be.

Compare and organize household items. Take cereal boxes or cans of vegetables from the cupboard and have your child line them up from tallest to shortest.

Talk about time. Ask your child to check the time on the clock when he or she goes to school, eats meals, and goes to bed. Together, look up the time of a television program your child wants to watch. Record on a calendar the time of your child’s favourite away-fromhome activity.

Keep a record of the daily temperature outside and of your child’s outdoor activities. After a few weeks, ask your child to look at the record and see how the temperature affected his or her activities.

Include your child in activities that involve measurements. Have your child measure the ingredients in a recipe, or the length of a bookshelf you plan to build. Trade equal amounts of money. How many pennies do you need to trade for a nickel? for a dime?

3. Understanding Geometry

The ability to identify and describe shapes, sizes, positions, directions, and movement is important in many work situations, such as construction and design, as well as in creating and understanding art. Becoming familiar with shapes and spatial relationships in their environment will help children grasp the principles of geometry in later grades.

Identify shapes and sizes. When playing with your child, identify things by their shape and size: "Pass me a sugar cube." "Take the largest cereal box out of the cupboard."

Build structures using blocks or old boxes. Discuss the need to build a strong base. Ask your child which shapes stack easily, and why.

Hide a toy and use directional language to help your child find it. Give clues using words and phrases such as up, down, over, under, between, through, and on top of.

Play "I spy", looking for different shapes. "I spy something that is round." "I spy something that is rectangular." "I spy something that looks like a cone."

Ask your child to draw a picture of your street, neighbourhood, or town. Talk about where your home is in relation to a neighbour’s home or the corner store. Use directional words and phrases like beside and to the right of.

Go on a "shape hunt". Have your child look for as many circles, squares, triangles, and rectangles as he or she can find in the home or outside. Do the same with threedimensional objects like cubes, cones, spheres, and cylinders. Point out that street signs come in different shapes and that a pop can is like a cylinder.4. Understanding Patterns

We find patterns in nature, art, music, and literature. We also find them in numbers. Patterns are at the very heart of math. The ability to recognize patterns helps us to make predictions based on our observations. Understanding patterns helps prepare children for the study of algebra in later grades.

Look for patterns in storybooks and songs.

Many children’s books and songs repeat lines or passages in predictable ways, allowing children to recognize and predict the patterns.

Create patterns using your body.

Clap and stomp your foot in a particular sequence (clap, clap, stomp), have your child repeat the same sequence, then create variations of the pattern together. Teach your child simple dances that include repeated steps and movements.

Hunt for patterns around your house and your neighbourhood.

Your child will find patterns in clothing, in wallpaper, in tiles, on toys, and among trees and flowers in the park. Encourage your child to describe the patterns found. Try to identify the features of the pattern that are repeated.

Use household items to create and extend patterns. Lay down a row of spoons pointing in different directions in a particular pattern (up, up, down, up, up, down) and ask your child to extend the pattern.

Explore patterns created by numbers. Write the numbers from 1 to 100 in rows of 10 (1 to 10 in the first row, 11 to 20 in the second row, and so on). Note the patterns that you see when you look up and down, across, or diagonally. Pick out all the numbers that contain a 2 or a 7.5. Understanding and managing data

Every day we are presented with a vast amount of information, much of it involving numbers. Learning to collect, organize, and interpret data at an early age will help children develop the ability to manage information and make sound decisions in the future.

Sort household items.

As your child tidies up toys or clothing, discuss which items should go together and why. Show your child how you organize food items in the fridge – fruit together, vegetables together, drinks on one shelf, condiments on another. Encourage your child to sort other household items – crayons by colour, cutlery by type or shape, coins by denomination.

Make a weather graph.

Have your child draw pictures on a calendar to record each day’s weather. At the end of the month, make a picture graph showing how many sunny days, cloudy days, and rainy days there were in that month.

Make a food chart.

Create a chart to record the number of apples, oranges, bananas, and other fruit your family eats each day. At the end of the month, have your child count the number of pieces of each type of fruit eaten. Ask how many more of one kind of fruit were eaten than of another. What was your family’s least favourite fruit that month?

Talk about the likelihood of events. Have your child draw pictures of things your family does often, things you do sometimes, and things you never do. Discuss why you never do some things (swim outside in January). Ask your child if it’s likely to rain today. Is it likely that a pig will fly through the kitchen window?

Where can I get help?

Many people are willing to support you in helping your child learn math, and there are also many resources available.

* Your Child’s Teacher
* Your child’s teacher can provide advice about helping your child with math. Here are some topics you could discuss with the teacher:
* your child’s level of performance in math
* the goals your child is working towards in math, and how you can support your child in achieving them
* strategies you can use to assist your child in areas that he or she finds difficult
* activities to work on at home with your child
* other resources, such as books, games, and websites

Dipetik daripada :http://www.my-rummy.com/Kanak-kanak_belajar_matematik.html


Sunday, June 20, 2010

Mathematics Ideas In Primary School

Bagaimana Kanak-kanak belajar Matematik

PENGENALAN
Manusia mula belajar sejak dari peringkat bayi lagi. Bayi yang baru lahir mewarisi berbagai-bagai bentuk gerakan pantulan. Contohnya apabila sesuatu objek menyentuh bibirnya, bayi terus menghisap objek tersebut tanpa perlu diajar kepadanya. Ini bererti wujud satu atur cara genetis semula jadi dalam diri bayi untuk menyerapkan kewujudan sesuatu objek. Hari demi hari, maklumat dalam ingatan bayi semakin bertambah selaras dengan peningkatan fizikalnya daripada seorang bayi ke dunia kanak-kanak seterusnya menjadi dewasa. Maklumat-maklumat yang diterima akan dipecah-pecahkan menjadi pengetahuan dan memperkembangkan keupayaan kognitifnya.

Menurut Mohd Daud Hamzah (1996), kanak-kanak mempelajari matematik melalui kegiatan seharian tertentu. Ada beberapa aktiviti yang membantu kanak-kanak memperolehi konsep-konsep awal matematik iaitu aktiviti padanan (matching), penjenisan (sorting), reguan (pairing), dan susunan aturan (ordering).

Padanan ialah kegiatan memilih sifat tertentu dan membuat perbandingan. Penjenisan pula adalah kegiatan memilih sifat umum di kalangan bentuk-bentuk. Reguan merupakan kegiatan menyatakan keselarian objek-objek secara satu lawan satu. Manakala susunan aturan adalah kegiatan meletakkan perkara sepanjang satu barisan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa teori daripada pakar-pakar pembelajaran bagaimana kanak-kanak mempelajari matematik dan jenis matematik yang boleh dipelajari pada peringkat yang berbeza dalam perkembangan kognitifnya. Antaranya ialah Teori Piaget, Bruner, Gagne dan Dienes.

Dipetik daripada: http://www.my-rummy.com/Kanak-kanak_belajar_matematik.html